Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu

Gmina Piszczac ogłasza przetarg

 • Adres: 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3778018 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piszczac
  ul. Włodawska 8 8
  21-530 Piszczac, woj. lubelskie
  tel. 083 3778018 w. 33
  REGON: 03023763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piszczac.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż następujących urządzeń do kotłowni celem spalania zrębek: 1. palnik do istniejącego kotła. 2. podajnik ślimakowy do podawania zrębek. 3. zbiornik na zrębki o pojemności 2 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piszczac.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach