Przetargi.pl
Dostawa paliw w 2010 dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8142472 w. 197 , fax. 046 8142474
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 14 14
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8142472 w. 197, fax. 046 8142474
  REGON: 75008127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl Zakładka: Instytucje - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw w 2010 dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Część 1 : Olej napędowy - ok. 31000 L b) Część 2 : Etylina 95 - ok. 500 L c) Część 3 : LPG - ok. 2500 L Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatrawski.pl Zakładka: Instytucje - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach