Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych -dwa zadania

Urząd Gminy w Sulmierzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6846056 , fax. 044 6846057
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach
  ul. Urzędowa 1 1
  98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6846056, fax. 044 6846057
  REGON: 00055028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.i-bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych -dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1. Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego utrwalania podbudowy tłuczniowej asfaltem i grysem na odcinkach dróg:-1.1 droga w miejscowości Sulmierzyce nr ew.działki 1122, wymiary 80mx4,0 m- zakres robót: korytowanie , warstwa odsączająca,podbudowa z tłucznia kamiennego :warstwa dolna gr.15 cm, warstwa górna gr.8 cm po uwałowaniu. Zamknięcie podbudowy powierzchniowo pokrowcem bitumicznym z asfaltu i grysu. 1.2. droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Dworszowice Pakoszowe nr ew.działki 1112 , wymiary 440mx3,5 m.Zakres robót jak wyżej oraz dodatkowo wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie rowów,wykonanie przepustów rurowych i 3 zjazdów do posesji. Zadanie 2. Remont nawierzchni na ul. Mickiewicza w miejscowości Sulmierzyce nr ew działki 1315 .wymiary 405mx4,5m, zakres robót -wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.i-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach