Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z koncepcją na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu na działce pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44/724-45-47 , fax. 724-2311
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  ul. POW 10/16 10/16
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 0-44/724-45-47, fax. 724-2311
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-maz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z koncepcją na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu na działce pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: a) Opracowanie koncepcji w 3 wariantach, b) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie wybranego wariantu koncepcyjnego, c) Kosztorysy nakładcze i inwestorskie, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Koncepcję należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (*pdf ). Dokumentację projektową należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (*pdf). Kosztorysy nakładcze w 4 egz w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (*pdf, i *ATH-Norma). Kosztorysy inwestorskie w 2 egz w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf). 3. Do wykonawcy należy ponadto: a) uzyskanie map do celów projektowych, b) przeprowadzenie badań geotechnicznych dla posadowienia fundamentów projektowanych obiektów, c) uzyskania odpowiednich uzgodnień, opinii i pozwoleń ( w tym pozwolenie na ewentualną wycinkę lub przesadzenia drzew ), w tym uzyskanie pozwolenia na budowę. 4. Szczegółowo zakres oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają założenia funkcjonalno-użytkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 196 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustanawia wadium w wysokości 3.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tomaszow.miasta.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach