Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych w 2021 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych w 2021 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 UPZP, polegająca na zakupie paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn drogowych należących do ZDMiKP w Bydgoszczy Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część I - Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych należących do ZDMiKP w Bydgoszczy i Część II - Dostawa oleju napędowego ON do maszyn drogowych należących do ZDMiKP w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres i warunki wykonania poszczególnych części zamówienia, określają wzory Umowy dla Części I i II zamówienia stanowiące załącznik do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Zamawiane paliwa płynne dla Części I i Części II zamówienia muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz aktualne normy: PN-EN 228 (dla benzyny bezołowiowej 95) i PN-EN 590 (dla oleju napędowego). W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach