Przetargi.pl
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r.

Gmina Niepołomice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 509 404, , fax. 122 509 400
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niepołomice
  Plac Zwycięstwa 13
  32-005 Niepołomice, woj. małopolskie
  tel. 122 509 404, , fax. 122 509 400
  REGON: 35155537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w roku 2019: a) olej napędowy w ilości 32 000,00 l b) benzyna Bb E95 w ilości 7 800,00 l Odbiór paliw bezpośrednio na stacji poprzez tankowanie do zbiorników samochodów na podstawie karty drogowej oraz tankowanie do kanistrów na podstawie karty pracy sprzętu. Ponadto w czasie realizacji zamówienia bezwzględnie wymaga się: 1) stacje paliw czynne 24 godzin/ dobę i 7 dni w tygodniu na terenie kraju, 2) rozliczenie tygodniowymi fakturami, 3) karty bezgotówkowego zakupu paliwa dla wszystkich pojazdów i sprzętu. Wykaz samochodów i sprzętu UMiG Niepołomice stanowi załącznik do SIWZ. UWAGA Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wydania kart rabatowych (do 7 dni od daty podpisania umowy) na każdy pojazd i sprzęt oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie ( dołączenie do oferty) aktualnej koncesji na sprzedaż paliw wydanej przez organ uprawniony. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia o lokalizacji stacji paliw, odległości od siedziby Zamawiającego i godzinach pracy stacji paliw Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach