Przetargi.pl
Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30347 Kraków, ul. Brożka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 269 15 05 , fax. 12 269 15 10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
  ul. Brożka 3
  30347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 269 15 05, fax. 12 269 15 10
  REGON: 35111808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://khk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia powierzchni grzewczych 2 kotłów wraz z przegrzewaczami metodą kontrolowanych mikrowybuchów podczas pracy instalacji znajdującej się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3.2. Na zamówienie będą składało się 6 czyszczeń (przez 1 czyszczenie rozumie się czyszczenie 2 kotłów w jednym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określone są w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Dokumenty ofertowe tj.: 6.1.2.1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2. SIWZ: - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.1.5. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach