Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07130 Łochów, Al. Pokoju
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 437 800 , fax. 256 437 880
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75
  07130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 256 437 800, fax. 256 437 880
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminalochow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu dla potrzeb gminy Łochów i jednostek organizacyjnych w 2018 r. 2. Zamawiający podpisze jedną umowę i będzie Nabywcą na fakturach, natomiast poszczególne jednostki wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będą Odbiorcami i płatnikami. Faktury należy doręczać na adresy Odbiorców. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na zakup paliwa w okresie realizacji zamówienia przedstawia się następująco: 1) Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości ok. 2.100 litrów, 2) Olej napędowy ON w ilości ok. 83.200 litrów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej bip.gminalochow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit. a-b SIWZ. 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – formie oryginału, 2) wypełniony Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – w formie oryginału, 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ – w formie oryginału, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej, 5) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie- jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu – w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach