Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła, wymienionych w załączniku nr 1 i 1a do umowy.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-838 Warszawa, Prosta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 551 21 00 , fax. 22 551 21 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
  Prosta 69
  00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 551 21 00, fax. 22 551 21 01
  REGON: 140001459
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmsp.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła, wymienionych w załączniku nr 1 i 1a do umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła, wymienionych w załączniku nr 1 i 1a do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Dostawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę Prawo energetyczne. b) W przypadku dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunki określone w ust. 1.1 pkt. a) SIWZ muszą zostać spełnione przez dostawcę, który w ramach realizacji Zamówienia bezpośrednio będzie wykonywał koncesjonowaną działalność zawodową.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach