Przetargi.pl
Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Gminy Sosnowica

Urząd Gminy w Sosnowicy ogłasza przetarg

 • Adres: 21230 Sosnowica, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5912152 , fax. 0-82 5912152
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sosnowicy
  ul. Spokojna 10
  21230 Sosnowica, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5912152, fax. 0-82 5912152
  REGON: 54579700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Gminy Sosnowica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Gminy Sosnowica”, polegających na 1) sukcesywnej dostawie oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego wraz z jego rozładunkiem na miejsce wskazane przez zamawiającego do zbiorników na terenie Zamawiającego. 2) sukcesywnej dostawie oleju napędowego standardowego 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części – zadania: Część I – sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z jego rozładunkiem do zbiorników na terenie wskazanym poniżej w pkt 5. 2) Olej napędowy grzewczy, opałowy, lekki ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054). 3) Zamawiający wymaga dostawy oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego odpowiadającego warunkom technicznym Polskiej Normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 o parametrach nie gorszych niż:  Lp. Parametr / właściwość wartość 1. gęstość w temp. 15oC – nie większa niż 0,860 g/ml 2. wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/Kg 3. temperatura zapłonu – nie mniejsza niż 56 o C 4. skład frakcyjny do temperatury 250oC destyluje – nie więcej niż 65% v/v do temperatury 350oC destyluje – nie mniej niż 85% v/v 5. temperatura płynięcia – nie wyższa niż - 20oC 6. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – nie większa niż 0,3% m/m 7. Zawartość siarki – nie większa niż 0,10% m/m 8. Zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg 9. Zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż 24 mg/kg 10. Pozostałości po spopieleniu – nie większa niż 0,01% m/m 4) Przewidywana wielkość zamówienia w okresie obowiązywania umowy jest szacowana w ilości do 40 000 litrów oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego. Zamawiający zastrzega, że dostawy będą realizowane w ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z tym że nie więcej niż 40 000 litrów. 5) Zamawiający wskazuje 4 miejsca dostawy do zbiorników, które znajdują się w miejscowościach: a) Sosnowica trzy miejsca ze zbiornikami na terenie jednostek: aa) Urząd Gminy w Sosnowica ul. Spokojna 10 – zbiornik/i 6000 litrów, ab) Szkoła Podstawowa w Sosnowicy przy ul. Wojska Polskiego 27 – zbiornik/i 8000 litrów, ac) Przedszkole w Sosnowicy, ul. Wyzwolenia 7 – zbiornik/i 1500 litrów ad) Dzienny Ośrodek Wsparcia, ul. Parczewska 4/2 – zbiornik/i 4 000 l b) Zienki jedno miejsce pod adresem, Zienki 11 – zbiornik/i 3000 litrów 6) Dostawa oleju będzie realizowana w dostawach cząstkowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy w terminie do 3 dni roboczych od momentu wystosowania zapotrzebowania faksem, e-mailem lub telefonicznie. 7) Jednorazowe zapotrzebowanie nie może opiewać na mniejszą ilość niż 4.000 litrów oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego. 8) W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1000 litrów (jeden tysiąc litrów) (w temperaturze referencyjnej 15 oC). 9) Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju z dnia 10.01.2019 r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana). 10) Zamawiający przewiduje rozładunek oleju z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną / zatankowaną ilość opału. 11) Według ogólnych danych od osób Zarządzających poszczególnymi placówkami, ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami za wyjątkiem Przedszkola w Sosnowicy (jest konieczność użycia przewodu o długości ok. 15-10 m) 12) Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego. 13) W okresie realizacji umowy cena może ulec zmianie zależnie od zmian cen oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego oferowanego przez producenta do ceny oleju oferowanego przez Wykonawcę. Przy czym stosunek ceny oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego oferowanego przez producenta do ceny oleju oferowanego przez Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego, zgodnie ze wzorem: ( w : o ) x 100% gdzie: o – cena oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego oferowanego przez producenta na jego stronie internetowej w – cena oleju oferowanego przez Wykonawcę 14) Obliczenia muszą być aktualne na dzień zamieszczenia ogłoszenia przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 10.01.2019r., a stosunek określony powyżej obu cen będzie stały przez cały okres obowiązywania zamówienia 15) Zapłata za zakupione paliwo dokonywane będzie przelewem każdorazowo po dokonaniu zakupów / dostaw na podstawie wystawionych faktur wg. cen producenta w dniu zakupu przy uwzględnieniu zapisów w punkcie 13. Część II – sukcesywna dostawa oleju napędowego standardowego 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590 w gatunkach B,D,F (oleje dla okresu letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019roku na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2) Przewidywana wielkość zamówienia w okresie obowiązywania umowy jest szacowana w ilości do 10 000 litrów oleju napędowego. Zamawiający zastrzega, że dostawy będą realizowane w ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z tym że nie więcej niż 10 000 litrów. 3) Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680) dla paliwa „ standardowego”, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2017r., poz. 247) 4) Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany zakupić całego przedmiotu zamówienia. Wskazana wielkość jest wartością szacunkową. Dostawa oleju będzie realizowana w nie mniej niż 1.000 litrów oleju w dostawach cząstkowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 5) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy w terminie 3 dni roboczych od momentu wystosowania zapotrzebowania faksem, e-mailem lub telefonicznie. 6) W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1000 litrów (w temperaturze referencyjnej 15 oC). 7) Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju napędowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju napędowego z dnia 10.01.2019 r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana). 8) W okresie realizacji umowy cena może ulec zmianie zależnie od zmian cen oleju napędowego oferowanego przez producenta do ceny oleju oferowanego przez Wykonawcę. Przy czym stosunek ceny oleju napędowego oferowanego przez producenta do ceny oleju oferowanego przez Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego, zgodnie ze wzorem: ( wn : on ) x 100% gdzie: on – cena oleju napędowego oferowanego przez producenta jego stronie internetowej wn – cena oleju napędowego oferowanego przez Wykonawcę 9) Obliczenia muszą być aktualne na dzień zamieszczenia ogłoszenia przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 10.01.2019r., a stosunek określony powyżej obu cen będzie stały przez cały okres obowiązywania zamówienia 10) Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego 11) Zapłata za zakupione paliwo dokonywane będzie przelewem każdorazowo po dokonaniu zakupów / dostaw na podstawie wystawionych faktur wg. cen producenta w dniu zakupu przy uwzględnieniu zapisów w punkcie 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna): 2.1 Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach