Przetargi.pl
budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach

Gmina Sławatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 21-515 Sławatycze, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 783 358 , fax. 833 783 313
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławatycze
  ul. Rynek 14
  21-515 Sławatycze, woj. lubelskie
  tel. 833 783 358, fax. 833 783 313
  REGON: 3023770100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawatycze.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres podstawowych robót obejmuje: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły podstawowej . Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032. Ściany w gruncie docieplone będą styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032 . Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO. 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych gimnazjum . Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032. Ściany w gruncie docieplone będą styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032 . Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO. 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych kuchni. Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032. Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych hali i zaplecza. Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032. Ściany w gruncie docieplone będą styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032 . Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO. 5. Ocieplenie dachu sali gimnastycznej styropianem laminowanym papą. Grubości izolacji 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,032. 6. Ocieplenie stropu nad szkołą podstawową . Materiałem izolującym będzie wełna mineralna ułożona na stropie. Grubość warstwy 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,039. 7. Ocieplenie stropu nad zapleczem hali sportowej . Materiałem izolującym będzie wełna mineralna ułożona na stropie. Grubość warstwy 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,039. 8. Wymiana okien na okna szczelne o współczynniku U nie większym niż 0,9 oraz wstawienie nawiewników higrosterowanych w oknach. 9. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi szczelne o współczynniku U nie większym niż 1,3 10. Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW , podgrzewacze wody należy wyposażyć w ciepłomierze oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym. 11. Modernizacja instalacji C.O.: wymiana zaworów grzejnikowych na termozawory o czułości co najmniej 1°K. Wyposażenie kotła w opomiarowanie z monitoringiem poprzez internet, a także wprowadzenie na odejściu od kolektora głównego automatyki sterującej dla zładu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddzielnie dla hali sportowej z zapleczem .” oraz inne roboty towarzyszące związane z prawidłowym wykonaniem robót podstawowych. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: Projekty budowlane wraz z Aneksem, Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł i 00/100), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łomazach o/Sławatycze nr rachunku: 37 8037 0008 0260 0143 3000 0050 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: Z.271.1.2019 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach