Przetargi.pl
Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 484 124 , fax. 896 499 711
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Grunwaldzka
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 484 124, fax. 896 499 711
  REGON: 44502140000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie rok 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. Zadanie dostało podzielone na dwie części: Część 1: Dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 390 sztuk Część 2: Dostawa paczek bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 438 sztuk 2. Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ – tabelę produktów. 3. Opakowania ww. produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. 4. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice – do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana oraz pierś z kurczaka wędzona hermetycznie pakowana). Każda paczka powinna być schludnie zapakowana najlepiej w torbę, reklamówkę z akcentem świątecznym, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów o jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca 31.01.2020 roku (wyjątkiem może być: kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana oraz pierś z kurczaka wędzona hermetycznie pakowana do 07.01.2021r.), spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca wydawania przedmiotu zamówienia, koszt załadunku i rozładunku paczek, koszt wydawania paczek. 7. Realizacja procesu wydawania paczek dla podopiecznych MOPS w Iławie leży po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający na czas wydawania paczek przekaże do dyspozycji pomieszczenie w Iławie, w jednym z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Zamawiający do dnia 17.04.2020 (Część I zamówienia) oraz do dnia 30.11.2020 (część II zamówienia) poda Wykonawcy dokładny adres. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z pomieszczeniem. Pomieszczenie przeznaczone jest do wydawania paczek, nie do przechowywania paczek. 9. Wykonawca w ciągu dwóch dni ma wydać paczki podopiecznym MOPS w Iławie według list dostarczonych przez pracowników MOPS, w godzinach od 9:00- 12:00. 10. Wykonawca zabezpiecza osobę bądź osoby do obsługi procesu wydawania paczek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w czasie wydawania paczek podopiecznym MOPS w Iławie 11. Wykonawca w ostatnim dniu wydawania paczek dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława) paczki, które nie zostały odebrane przez podopiecznych MOPS w Iławie wraz z protokołem przekazania paczek sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również dokumenty potwierdzające odbiór pozostałych paczek przez podopiecznych MOPS w Iławie. Wykonawca dostarczając nieodebrane paczki weźmie pod uwagę godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, tzn. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15-15:15. Wykonawca zabezpieczy również osoby do rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6a z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. 12. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem wydawania paczek umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wyrywkowej kontroli jakości, terminów artykułów spożywczych, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. 13. Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia publicznego podpisze umowę o powierzeniu i ochronie danych osobowych. 14. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego. 15. Nie dopuszcza się wyrobów czekoladopodobnych i w opakowaniach zastępczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy., 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu., Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach