Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie w zakresie części (pakietu) nr 7 – Artykuły spożywcze różne

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Sportowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 646 37 53 , fax. 89 646 37 53
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie
  Sportowa 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 646 37 53, fax. 89 646 37 53
  REGON: 00033328500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie w zakresie części (pakietu) nr 7 – Artykuły spożywcze różne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie w zakresie części (pakietu) nr 7 – Artykuły spożywcze różne, zgodnie z postanowieniami § 3, formularzem kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym zał. nr 4g do siwz, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.UWAGA: Części (pakiety) 1- 6 oraz 8-13 były przedmiotem innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Postanowienia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (dalej też: żywności, produktów) objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz), wraz z ich załadunkiem, dowozem do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Ostródzie przy ul. Sportowej 1 oraz rozładunkiem. 2) Żywność objętą przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, która to osoba każdorazowo wskaże asortyment i ilość zamawianej żywności. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się będą telefonicznie lub e-mailem, w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 13:00. 3) Dostawy żywności, o których mowa w pkt 2, odbywać się będą w godzinach od 07 : 00 do 12:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie). 4) Żywność dostarczana przez Wykonawcę będzie świeża, posiadać będzie termin przydatności do spożycia co najmniej w okresie, o którym mowa w pkt 7 oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w szczególności: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.) i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.). 5) Transport żywności do siedziby Zamawiającego musi się odbywać w oryginalnych opakowaniach bądź dopuszczonych do kontaktu z żywnością pojemnikach oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu danego asortymentu żywności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Każde opakowanie (pojemnik) musi być oznakowane etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje: nazwę produktu, nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny (dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego), masę netto, datę ważności do spożycia, skład produktu, warunki przechowywania. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz, w szczególności za niewłaściwą jakość dostarczonej żywności, ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a także za dostawę niezgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz. Produkty posiadające oznaki nadpsucia i/lub uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty będą podlegały natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy celem ich wymiany na produkty pełnowartościowe. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na produkt pełnowartościowy. Koszt wymiany wadliwych produktów na pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie nadających się do spożycia ponosi Wykonawca. 7) Termin przydatności do spożycia od chwili dostawy danego produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu (pojemniku). 8) Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego, że zapewnił wymagany poziom bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 3. Inne postanowienia: 1) Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz) stanowi przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe na 2020 rok i służy do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania złożonych ofert w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionej żywności może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany przyjętego volumenu ilościowo-kosztowego nie przekroczą odpowiednio „+10 %” lub „- 20 %” ceny ofertowej. 2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Ewentualnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz) nazwy własne produktów lub firmy producentów służą jedynie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające zbliżone walory spożywcze takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz zawierające w składzie surowce wskazane w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz) jako parametry świadczące o równoważności oferowanego produktu przez Wykonawcę z produktem wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, ma on obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz), podając zarazem parametry oferowanego produktu, które jednoznacznie będą świadczyły o równoważności zaoferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia warunki równoważności określone przez Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia etykiety lub próbki zaoferowanego produktu celem weryfikacji jego równoważności z produktem wymaganym w siwz. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego gramaturze /pojemności, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu przez zaoferowaną gramaturę/pojemność stanowić będzie ilość wskazaną przez Zamawiającego. Informację o wyższej lub niższej gramaturze/pojemności należy podać w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz) właściwym dla danego produktu, w kolumnie nr 2 „Nazwa produktu wraz z podaniem wymaganych (min. lub max.) parametrów jakościowych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1g do siwz). 2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach