Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 574 231 , fax. 897 574 593
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Dąbrowskiego 16
  14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 574 231, fax. 897 574 593
  REGON: 30655500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmorag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do magazynu kuchni Szpitala Miejskiego w Morągu. Zamawiający wymaga, aby artykuły były odpowiednio pakowane, muszą być świeże, o dobrym smaku, dostarczone w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Opakowania muszą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie artykułu spożywczego, składzie, nazwie producenta, wadze oraz dacie przydatności do spożycia (nie krótszym niż 6 miesięcy - dotyczy produktów trwałych). Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, a ich wielkość asortymentu i częstotliwość dostaw wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji przedstawicieli Zamawiającego, wyrażonych na piśmie, przesłanych e-mailem, faksem bądź uzgadnianych telefonicznie.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybraną jedną lub więcej części od 1 do 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach