Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Karolewo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 12 11 , fax. 89 752 12 11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.
  Karolewo 33
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 12 11, fax. 89 752 12 11
  REGON: 28026267400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpkkarolewo.cba.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych: - oleju napędowego – w przewidywanej ilości 45.000,00 litrów. 2. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normie PN-EN 590:2013-12. 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywnymi dostawami, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, oleju napędowego do zbiornika naziemnego o poj. 2.500,00 litrów mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Karolewo 33, 11-400 Kętrzyn. Zapotrzebowanie roczne to 45.000,00 litrów. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie 1, 2 razy w miesiącu w ilości 2 000,00 litrów. Dostawa oleju napędowego ma się odbywać specjalistycznym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami, w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach