Przetargi.pl
Dostawa oznakowanych materiałów reklamowych oraz odzieży promocyjnej

Centralny Ośrodek Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, Suwak
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222502883 , fax. +48222502987
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Informatyki
  Suwak 3
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222502883, fax. +48222502987
  REGON: 100999489
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oznakowanych materiałów reklamowych oraz odzieży promocyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowanych materiałów reklamowych oraz odzieży promocyjnej wraz z wniesieniem na wskazane przez Zamawiającego miejsce, do siedziby Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie, na warunkach wskazanych w części II SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia oraz części III SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 000,00 zł [dwa tysiące złotych] Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w pkt. 12 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach