Przetargi.pl
Dostawa sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00368 Warszawa, ul. Okólnik
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 278 309 , fax. 228 278 309
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2
  00368 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 278 309, fax. 228 278 309
  REGON: 27570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chopin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ NR 1: Urządzenia sieci LAN CZĘŚĆ NR 2: Sieciowy interfejs transmisyjny oraz kompatybilny kontroler sieciowy CZĘŚĆ NR 3: Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowo - macierzowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach