Przetargi.pl
Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie wyposażenia IT - „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, Warszawska 115
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  REGON: 1181768394
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie wyposażenia IT - „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresiewyposażenia IT, w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” –zad. 2019/06 w zakresie pozycji i ilości opisanych poniżej:B.4.8. Komputer stacjonarny 21B.4.9. Laptop 16B.4.11. Monitor interaktywny 12B.4.13. Serwer 1B.4.14. Słuchawki komputerowe 20B.4.15. Drukarka laserowa 1B.4.16. Niszczarka do dokumentów 1B.4.17 Monitor interaktywny mobilny 3B.4.18 Tablet 10B.4.20 Instalacja multimedialna sali językowej 2D.4.12. Komputer stacjonarny 3D.4.13. Laptop 10D.4.14. Drukarka laserowa 5D.4.15. Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/xero 2D.4.17. Wieszak na komputer 2D.4.18. Słuchawki komputerowe 3D.4.19. Niszczarka do dokumentów 2F.4.18. Router 1F.4.19. Przełącznik sieciowy 1F.4.20. Punkt dostępu WiFi 10F.4.21. Przełącznik sieciowy POE+ 1F.4.22. Kontroler sieciowy WiFi 1F.4.23. Przedłużacz 5m 20F.4.24. Listwa zasilająca 201 Serwer dedykowany pod centralę telefoniczną 12 Telefon sekretarsko-dyrektorski 33 Telefon podstawowy IP 132. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy rozumiećje jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznaczato, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnegopod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych,przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności zpozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmianymateriałów, które mieszczą sięw ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymagazłożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń.3. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązekopisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.4. Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek skoordynować dokładną lokalizację elementów z gniazdami. Wprzypadku gdy gniazda zostaną wykonane przed dostarczeniem wyposażenia będącego przedmiotem niniejszegoopracowania,oraz wystąpią rozbieżności, należy uzgodnić dalsze postępowanie z Zamawiającym(ew. weryfikację ilości i lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia).5. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadkustwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt iodpowiedzialność Wykonawcy.6. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normomlub specyfikacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszystkie wymienione w opisie (oraz innewymagane stosownymi przepisami) certyfikaty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną dowydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości do jakiegoasortymentu są dedykowane.7. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowegoZamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy zostałzastosowany w celach informacyjnych.8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy, kompleksowego montażu elementów wyposażenia oraz utylizacji śmiecipowstałych podczas realizacji zamówienia(np. opakowań).Od wykonawcy wymaga się również weryfikacji oraz ewentualnego rozszerzenia zamówienia o brakująceelementy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, aby potwierdzić możliwość wniesieniaposzczególnych elementów wyposażenia, weryfikacji możliwości usytuowania wyposażenia (np. z uwagi na ew. zmiany nabudowie w stosunku do projektu).Ew. wynikające z wizji lokalnej uwagi obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu,w celu ew. aktualizacji niektórych pozycji niniejszego opracowania.10. Wszelką dokumentację elementów wyposażenia (gwarancyjną, instrukcje obsługi, itd.) Wykonawca jest zobowiązanyprzekazać Zamawiającemu w zwartej formie(np. w oznaczonych segregatorach), na koniec realizacji usługi.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.12. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji dotyczącej dostarczonego wyposażenia.13. W przypadku gdy sprzęt lub urządzenie wymusza przeprowadzenie specjalistycznej obsługi serwisowej, Wykonawcazapewni w okresie udzielonej gwarancji takie świadczenie.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 doSWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach