Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie międzynarodowego transportu wystawy Morowe Powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we Włoszech.

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, Mokotowska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140470071
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie międzynarodowego transportu wystawy Morowe Powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we Włoszech.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie międzynarodowego transportu wystawy Morowe powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we Włoszech. Transport obiektów artystycznych do wystawy Morowe powietrze w siedmiu skrzyniach zapewnionych przez Zamawiającego, na trasie Warszawa – Orońsko – Mediolan (Włochy), wyładunek skrzyń na miejscu w Mediolanie. Następnie załadunek skrzyń po zakończeniu wystawy i transport powrotny na trasie Mediolan – Orońsko - Warszawa. Ubezpieczenie obiektów artystycznych do wystawy podczas transportu i transportu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na specjalistycznym transporcie międzynarodowym tj. transporcie obiektów muzealnych lub artystycznych lub wystaw na kwotę minimum 15 000 zł brutto.b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (koordynatorem), posiadającą doświadczenie w koordynacji następujących działań: przygotowaniu dokumentów transportowych oraz specjalistycznym transporcie międzynarodowym tj. transporcie obiektów muzealnych lub artystycznych lub wystaw. Wymienione wyżej działania muszą dotyczyć co najmniej jednej usługi polegającej na międzynarodowym transporcie obiektów muzealnych lub artystycznych, lub wystaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach