Przetargi.pl
Dostawa oraz montaż stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach oddziału 1.w pawilonie C w Zakładzie Karnym w Sieradzu , ul. Orzechowa 5 98-200 Sieradz

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638, , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, , fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomeraniazamowieniapubliczne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach oddziału 1.w pawilonie C w Zakładzie Karnym w Sieradzu , ul. Orzechowa 5 98-200 Sieradz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach oddziału 1 pawilonu C na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy: wymiana okien drewnianych na PCV w oddziale 1 Pawilonu C Zakładu Karnego w Sieradzu. Wymianie podlega 37 szt. okien drewnianych w oddziale 1 Pawilonu C Prace demontażowe Usuniecie istniejących okien z otworów okiennych Wywóz zdemontowanych elementów z terenu Zakładu Karnego Opis nowych okien: Okna o wymiarach: szerokość – 2410mm, wysokość -1150mm Ilość 25szt Podział okna według schematu, białe, profil co najmniej pięciokomorowy, szyba zespolona okno o współczynniku K<1,1, skrzydła otwierane, jedno uchylno-rozwierne w jednym skrzydle nawiewnik ciśnieniowy, w kolorze białym Okna o wymiarach: szerokość – 850mm, wysokość -1150mm Ilość 12szt Podział okna według schematu,białe, profil co najmniej pięciokomorowy, szyba zespolona okno o współczynniku K<1,1, skrzydło uchylno-rozwierne, w skrzydle nawiewnik ciśnieniowy, w kolorze białym Szyby zespolone o wymiarach wysokość – 420mm, szerokość – 440mm Ilość 16szt Zakres prac montażowych 1. Montaż okien na dyble i piankę montażową 2. Obróbka ościeży wewnątrz i na zewnątrz gipsem lub zaprawą tynkarską 3. Malowanie obrobionych ościeży 4. Wymiana szyb w istniejących ramach okiennych – 16 szt 3.2. Dostawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów z natury na terenie budowy przed uruchomieniem produkcji. 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały spełniały wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 3.4. Wykonawca zamontuje stolarkę przy użyciu własnych narzędzi i materiałów. Sposób montażu Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Wykonawcą, przed przystąpieniem do montażu. 3.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt na teren budowy i dokona wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.6. Miejsce dostawy: teren budowy na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 98-200 Sieradz. 3.7. Dokumenty, potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment wymagań lub cech, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności atesty i certyfikaty, Wykonawca dostarczy wraz z każdą dostawą. 3.8. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. 3.9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar spełnia warunki techniczne określone przez Polskie Normy, potwierdzone przez oświadczenie producenta. 3.10. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną i zamontowaną stolarkę na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, ale nie dłuższej niż 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (uwaga: termin gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert). 3.11. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 3.12. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 3.13. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną