Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/18.

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83210 Zblewo, ul. Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 884 381, , fax. 585 884 569
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40
  83210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 585 884 381, , fax. 585 884 569
  REGON: 549803000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zblewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/18.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/18. 2. Zamawiający ustala następujące trasy przywozu uczniów, stanowiące jednocześnie części zamówienia: 1) Trasa nr 1 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie, ul. Szkolna 3A; 83-224 Borzechowo 2) Trasa nr 2 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni, ul. Kasztelańska 3; 83-210 Zblewo 3) Trasa nr 3 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim, Kleszczewo Kościerskie 41 B; 83-206 Kleszczewo Kościerskie 4) Trasa nr 4 do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, ul. Sportowa; 8 83-251 Pinczyn 5) Trasa nr 5 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zblewie, ul. Kościerska 39; 83-210 Zblewo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (t.j. dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 2c do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach