Przetargi.pl
Dostawa licencji dla Urzędu Miejksiego w Gdańsku oraz szkolenia

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129, , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, , fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji dla Urzędu Miejksiego w Gdańsku oraz szkolenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Licensing Solution Providers (LSP)- odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft dla Zamawiającego zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych: Microsoft Business and Services MBA/MBSA U9100053 oraz Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) zwanych dalej Umowami Ramowymi, zawartych przez Ministerstwo Cyfryzacji z firmą Microsoft. 1.2. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia w okresie 3 miesięcy obowiązywania umowy MPSA zawartej z Licensing Solution Providers (LSP) nie przekroczy kwoty brutto 465.210,00 zł i dotyczy planowanych zakupów licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48771000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 11 300,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w Banku PEKAO S.A. nr 20 1240 1268 1111 0010 3877 5782, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Wadium- Dostawa licencji do Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz szkolenia”. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach