Przetargi.pl
Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2745202 w. 182 , fax. 412 746 158
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2745202 w. 182, fax. 412 746 158
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomskiej 70 ujętych w Pakietach w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz wyrobów ( załącznik nr 6 do SIWZ) z opisem wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.3 wykaz asortymentowo-cenowy (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 1.5 wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), 1.6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą próbki zaoferowanych produktów ( wg informacji z załącznika nr 6 do SIWZ) w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokonania oceny jakościowej. Egzemplarze produktu zostanie wykorzystany do oceny jakościowej i nie podlega zwrotowi. Egzemplarze produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach