Przetargi.pl
Dostawa opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8323001 do 5, 8330566 , fax. 158 323 575
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
  ul. Schinzla 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8323001 do 5, 8330566, fax. 158 323 575
  REGON: 30238500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny: 1. Opaski i podkłady podgipsowe – Pakiet I, 2. Waciki neurochirurgiczne - Pakiet II, 3. Opaski dziane – Pakiet III, 4. Siatki opatrunkowe – Pakiet IV, 5. Podkłady chłonne– Pakiet V, 6. Opatrunki niejałowe – Pakiet VI, 7. Proteza kości czaszki – Pakiet VII, 8. Przylepce i taśmy – Pakiet VIII, 9. Opatrunki jałowe – Pakiet IX, 10. Siatki przepuklinowe – Pakiet X, 11. Kompresy jałowe – Pakiet XI, 12. Staplery jednorazowe zginane – Pakiet XII, 13. Opatrunki – Pakiet XIII, 14. Folie operacyjne – Pakiet XIV, 15. Opaski gipsowe – Pakiet XV, 16. Opatrunek jałowy z włókien – Pakiet XVI, 17. Antybakteryjny jałowy opatrunek ze srebrem – Pakiet XVII, 18. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy – Pakiet XVIII, 19. Opatrunki specjalistyczne – Pakiet XIX, 20. Hydroaktywny opatrunek specjalistyczny – Pakiet XX, 21. Obustronny hydroaktywny opatrunek specjalistyczny – Pakiet XXI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1. Formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdego pakietu, zgodny z załączonym drukiem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2. Formularz cenowy, sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniający, nazwę oferowanego produktu, ilość, cenę jednostkową netto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również wytwórcę/producenta, nazwę handlową produktu i indeks katalogowy, 3. W przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach