Przetargi.pl
Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Starachowicach w 2019 r.

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275 , fax. +48412738275
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, fax. +48412738275
  REGON: 291009892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Starachowicach w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych na drogach gminnych na terenie Miasta Starachowice zgodnie z poniższym zakresem rzeczowym: 1. Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych przy użyciu klińca przy średniej głębokości wyboi do 8 cm z uwzględnieniem kosztu zakupu i transportu materiału drogowego: ilość (tylko do celów ustalenia ceny ofertowej) – minimalna 7000 m2 – maksymalna 10000 m2; 2. Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych przy użyciu tłucznia przy średniej głębokości wyboi do 8 cm z uwzględnieniem kosztu zakupu i transportu materiału drogowego: ilość (tylko do celów ustalenia ceny ofertowej) – minimalna 700 m2 – maksymalna 1000 m2; 3. Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych przy użyciu destruktu asfaltowego przy średniej głębokości wyboi do 8 cm z uwzględnieniem kosztu zakupu i transportu materiału drogowego: ilość (tylko do celów ustalenia ceny ofertowej) – minimalna 5000 m2 – maksymalna 8000 m2; 4. Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych przy użyciu innego materiału będącego własnością Zamawiającego (w tym: destrukt asfaltowy, kruszywo z gruzu betonowego) przy średniej głębokości wyboi do 8 cm z uwzględnieniem kosztu załadunku i transportu w granicach adm. miasta (śr. odległość ok. 5 km): ilość (tylko do celów ustalenia ceny ofertowej) – minimalna 1500 m2 – maksymalna 2000 m2; 5. Mechaniczne wyrównywanie nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki lub innego sprzętu: ilość (tylko do celów ustalenia ceny ofertowej) – minimalna 70000 m2 – maksymalna 100000 m2. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy wykonywać zgodnie z dokumentem pn.: „Wymagania dotyczące wykonania, prowadzenia i odbioru prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg o nawierzchni gruntowej” – załącznik Nr 1 do SIWZ. Roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem nawierzchni realizowane będą w określonych terminach, zgodnie z dyspozycjami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport osobowy służący wspólnej z przedstawicielem Zamawiającego cotygodniowej (maksymalnie 4 godziny tygodniowo) lustracji dróg gminnych celem przeprowadzania czynności dyspozycyjnych, kontrolnych i odbiorczych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia a także działaniem lub niedopatrzeniem osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z: wykonywaniem konserwacji i bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych oraz czynności związanych z użyciem maszyn i urządzeń przy robotach drogowych związanych z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg „Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Starachowicach w 2019 r.” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg „Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Starachowicach w 2019 r.”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz OFERTA z wyceną, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach