Przetargi.pl
Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew

Zespół Szkół w Pęczniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-235 Pęczniew, ul. Główna 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6781522 , fax. 043 6781522
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Pęczniewie
  ul. Główna 15 15
  99-235 Pęczniew, woj. łódzkie
  tel. 043 6781522, fax. 043 6781522
  REGON: 73158370200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału w postaci brykietu drzewnego o następujących parametrach : 1.1 surowiec - odpady drzewne (trociny, wióry, zrębki), 1.2 kształt - walec o średnicy do 80 mm, 1.3 wilgotność - do 12% 1.4 wartość opałowa - min 17,5 MJ/kg 2 Zamówienie obejmuje dostawę brykietu do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, 3 ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew w ilości 55 ton. 4 Każdorazowa dostawa ma następować po wcześniejszym uzgodnieniu terminów oraz miejsca dostawy i ilości z Zamawiającym. Dostawy powinny się odbywać w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500. 5 Koszt transportu i ręcznego rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca. 6 Brykiet ma być dostarczany w opakowaniach 25 do 35 kg. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości dostaw brykietu drzewnego w ilości do 20 % ogólnej wartości zamówienia. 8 Do każdej dostawy Wykonawca załączy stosowne świadectwa, atesty lub certyfikaty potwierdzające spełnienie parametrów żądanych przez Zamawiającego i dopuszczających brykiet do spalania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://e-peczniew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach