Przetargi.pl
Dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2015/2016

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44 681 11 91 , fax. 0-44 681 11 82
 • Data zamieszczenia: 2015-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta
  ul. Szkolna 4 4
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 0-44 681 11 91, fax. 0-44 681 11 82
  REGON: 00078355100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrdobryszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa granulatu drewnianego - pellet dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach w ilości 230 ton o następujących parametrach: Średnica 6 mm do 8 mm. Długość długość do 40 mm. Gęstość nasypowa kg/m3 1 tona -1,7 m3. Popiół % 0,3 -0,7%. Siarka -suchej masy do 0.03 1). Chlor- suchej masy do 0,02 1) %. Wilgotność % do 7 %. Wartość opałowa MJ/kg nie mnej niż 18 kJ/kg. Ścieralność do 2,5%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony pellet na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy użyciu samochodu autocysterny przystosowanej do transportu pelletu. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę oraz rozładunek pelletu (za pomocą złącza pneumatycznego) w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za dostawy pelletu. Dostarczony pellet musi posiadać normę jakościową DIN plus potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. Dostawy opału winny być realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, które będzie przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający deklaruje, iż każde z zamówień cząstkowych nie będzie mniejsze jak 12, a większe jak 24 tony pelletu. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckrdobryszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach