Przetargi.pl
Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część I

Miejska Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8202485 , fax. 43 8202485
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Cmentarna 11 11
  98-270 Złoczew, woj. łódzkie
  tel. 43 8202485, fax. 43 8202485
  REGON: 10156622600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: msk.zloczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zrębki drzewnej w szacunkowej ilości ok. 900 Mg w roku 2016 i 2017. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy. Dostarczana zrębka musi spełniać następujące kryteria jakościowe według normy PN-EN 14961 1-5 (2010): granulacja: P45 A, wilgotność M 35, wartość opałowa nie mniej niż 14 MJ/kg. Czas od zamówienia do realizacji dostawy - max 1 dzień. Do każdej partii dostarczonej zrębki musi być dołączona deklaracja zgodności w/w parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: msk.zloczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach