Przetargi.pl
„Dostawa opału na potrzeby Gminy Reńska Wieś”

Gmina Reńska Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 820 107 , fax. 774 820 123
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reńska Wieś
  ul. Pawłowicka 1
  47-208 Reńska Wieś, woj. opolskie
  tel. 774 820 107, fax. 774 820 123
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.renskawies.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa opału na potrzeby Gminy Reńska Wieś”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału na potrzeby Gminy Reńska Wieś. Na przedmiot zamówienia składa się zakup wraz z dostawą opału dla budynków administrowanych przez Gminę Reńska Wieś, w ilościach: węgiel orzech - 218 ton; węgiel ekogroszek - 8 ton. Oferowany opał musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 1. Węgiel kamienny „orzech”: - wartość opałowa nie mniejsza niż 31.000 kJ/kg - zawartość siarki do 0,6%, - zawartość popiołu do 6,3%. 2. Węgiel kamienny „eko-groszek”: - siarka do 0,6 % - popiół max 6% - kaloryczność 28 500 MJ/1kg - wilgotność max do 8%. Sposób realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i rozładunku dostarczonego opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy użyciu własnego sprzętu. 2) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. 3) Zamówienie będzie realizowane w terminie do 2 dni od telefonicznego lub e-mailowego złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 4) Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 5 ton, a w wyjątkowych przypadkach 2 tony. 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy certyfikat z kopalni potwierdzający parametry jakościowe dostarczonej partii towaru oraz wydruk potwierdzający ważenie. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego towaru z parametrami wymaganymi. W takim przypadku próbka do oceny jakości węgla będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości dostarczonego towaru obciążają Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów z parametrami wymaganymi, to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany wadliwego towaru na towar o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi dostarczonego węgla faktycznie dostarczonego z wagą wskazaną na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych. 8) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału nie więcej niż 30% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych. 9) Wykaz odbiorców opału stanowi załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty wypełniony ściśle wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) podpisany przez wykonawcę lub osobę reprezentującą wykonawcę. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach