Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w roku 2021

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, Jędrzejów
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 415 80 15 , fax. 77 415 80 15
 • Data zamieszczenia: 2021-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Jędrzejów 16
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 77 415 80 15, fax. 77 415 80 15
  REGON: 30471100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://biuletyn.abip.pl/dpsjedrzejow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok.180 ton węgla kamiennego (orzech gat. I kl. 25-29) w wraz z rozładunkiem. 2. Przez sukcesywną dostawę należy rozumieć cykliczną sprzedaż i dostawę węgla kamiennego na podstawie zamówień dostosowanych do aktualnych potrzeb, składanych pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) przez pracownika DPS – na warunkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Dostarczany opał winien być wysokiej jakości, zapewniającej prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych o następujących parametrach: - wartość opałowa nie mniej niż 26 000 kJ/kg (stan roboczy) - uziarnienie 40-80mmm - zawartość popiołu max 8% (stan roboczy) - zawartość siarki max 0,8% (stan roboczy) - zawartość wilgoci max 12% (stan roboczy) - zawartość miału max 8%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach