Przetargi.pl
Dostawa dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 448 47 00 , fax. 774 352 989
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  ul. Armii Krajowej 7
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 448 47 00, fax. 774 352 989
  REGON: 53219267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.nysa.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości, mieszczącej się w budynku Collegium Artium położonym w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5. Dostarczane komputery przenośne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych. Komputery przenośne dostarczane Zamawiającemu, będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednio wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ, pozwalający stwierdzić zgodność parametrów technicznych oferowanego komputera przenośnego z wymaganiami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach