Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3682461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3682461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o niskiej zawartości siarki w sezonie grzewczym 2014/2015. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2001 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30) i posiadać minimalne parametry: a) wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg, b) gęstość w temperaturze 15?C nie wyższa niż - 0,86 g/ml, c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20?C nie większa niż - 6,0 mm2/s, d) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56?C, e) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24?C), f) skład frakcyjny: - do temperatury 250?C destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v), - do temperatury 350?C destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v), g) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m), h) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m), i) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m), j) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, k) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg. 2. Miejsca dostaw: a) budynek przy ul. Zaciszańskiej 28/32 w Częstochowie- zbiornik o pojemności 8 000 l, b) budynek przy ul. Rząsawskiej 40 w Częstochowie - zbiornik o pojemności 8 000 l, c) budynek przy ul. Spółdzielczości 6 w Częstochowie-zbiornik o pojemności 3 000 l, d) budynek przy ul. Częstochowskiej 51 w Krzepicach-zbiornik o pojemności 4 000 l. 3. Ogólna ilość dostaw w okresie trwania umowy - 108 500 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-tbs.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach