Przetargi.pl
Dostawa drzew, róż, krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa i nasadzenie drzew w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 2: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 3: Dostawa krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu.

Miasto Zabrze ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733537, 2710011 , fax. 32 3733427, 2710818
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zabrze
  ul. Powstańców Śląskich 5-7 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733537, 2710011, fax. 32 3733427, 2710818
  REGON: 27625552000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drzew, róż, krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa i nasadzenie drzew w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 2: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 3: Dostawa krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiału szkółkarskiego, tj. drzew, róż, krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu z podziałem na zadania. Zadanie nr 1: Dostawa i nasadzenie drzew w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 2: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 3: Dostawa krzewów i pnączy do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 034520003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach