Przetargi.pl
Dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2014.

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8298650 , fax. 33 8298674
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 33 8298650, fax. 33 8298674
  REGON: 07218228400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego (tzn. kruszywa mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej formie obróbki), przeznaczonego do utrzymania dróg na terenie Gminy Kozy, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2004.Zamawiający wyklucza możliwości dostawy:a.kruszywa drogowego wytworzonego na bazie żużla stalowniczego, b.kruszywa pochodzącego z przerobu surowców poprodukcyjnych z kopalń węgla kamiennego, c.kruszywa powstającego w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału stosowanego uprzednio w budownictwie, d.kruszywa dolomitowego; 2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dostarczenia zamawiającemu Deklaracji Zgodności wszystkich oferowanych kruszyw z w/w normami.; Szacowane ilości przewidzianego do dostarczenia kruszywa wynoszą:a.mieszanka 0 - 31,5 (32) mm - 103 Mg, b.mieszanka 0 - 63 mm - 51 Mg; 3. Inne uwarunkowania:Wszystkie ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi w oparciu o zamówienia z lat poprzednich oraz zapotrzebowania wydziałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości poszczególnych pozycji asortymentu z zastrzeżeniem dokonywania przez Zamawiającego zakupów do maksymalnej kwoty łącznej określonej w § 8 ust. 1 umowy, wynikającej ze złożonej oferty (łączna cena ofertowa). Termin realizacji zamówienia, oraz termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, i wg. faktycznych potrzeb, co oznacza, że ilość zamawianych materiałów może ulec zmianie.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 8 ust.1 umowy. Z tytułu zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach