Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w ilości 11.400 litrów

Słowiński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 117 204 , fax. 598 117 509
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Słowiński Park Narodowy
  ul. Bohaterów Warszawy
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 598 117 204, fax. 598 117 509
  REGON: 22157840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.slowinskipn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w ilości 11.400 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 11.400 litrów oleju opałowego typu lekkiego o parametrach nie gorszych jak oleju opałowego EKOTERM PLUS do obiektów Zamawiającego: 1)Rowy, ul. Parkowa 1 - 1.000 litrów, 2)Rowy, ul. Wydmowa 16 – 700 litrów, 3)Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 3A – 1.200 litrów, 4)Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 1B – 5.000 litrów, 5)Rąbka 2 – 1.200 litrów, 6)Rąbka 9 – 1.300 litrów, 7)Gać 5 – 500 litrów, 8)Czołpino 34 – 500 litrów. Dostawa oleju odbędzie się w dni robocze, którymi u Zamawiającego są poniedziałek - piątek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania uprawnień na obrót paliwami co najmniej na czas realizacji umowy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach