Przetargi.pl
Świadczenie przez 24 miesiace usług transportu sanitarnego dla pacjntów UCMMiT

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 998 605 , fax. 586 224 871
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  ul. Powstania Styczniowego
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 998 605, fax. 586 224 871
  REGON: 19295394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucmmit.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie przez 24 miesiace usług transportu sanitarnego dla pacjntów UCMMiT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez 24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu sanitarnego w sposób określony szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie podzielono na 3 części: 1)Część nr I: dotyczy realizacji usług transportu sanitarnego karetką typu „S”. 2)Część nr II: dotyczy realizacji usług transportu sanitarnego karetką typu „P”. 3)Część nr III: dotyczy realizacji usług transportu sanitarnego karetką typu „P”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże dokumentami, że posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust 1, pkt 2) Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2020r. poz. 110.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, dotyczących: •kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, •firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, •ceny, •terminu wykonania zamówienia, •okresu gwarancji, •warunków płatności - zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1, pkt 23 PZP stanowi – wzór Załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach