Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 59 000 litrów

GMINA SIEMIEŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIEMIEŃ
  ul. Stawowa 1b
  21-220 Siemień, woj. lubelskie
  REGON: 030237693
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 59 000 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiorników) oleju opałowego lekkiego w ilości do 59 000 litrów (ilość szacunkowa) do kotłowni: 1) Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu - adres dostawy: Siemień, ul. Kościelna 1; 2) Szkoły Podstawowej w Juliopolu - adres dostawy: Juliopol 20; 3) budynku komunalnego Gminy Siemień – adres dostawy: Siemień, ul. Stawowa 1B. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej" Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach