Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 5-ciu placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie, remizy OSP w Kazanowie oraz Pływalni Miejskiej Końskich w 2021 roku.

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 5-ciu placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie, remizy OSP w Kazanowie oraz Pływalni Miejskiej Końskich w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem oleju opałowego lekkiego L-1 do 5-ciu placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Końskie, remizy OSP w Kazanowie oraz Pływalni Miejskiej w Końskich na miejsce wskazane przez dyrektorów tych jednostek. Szacunkowa ilość zapotrzebowania w okresie trwania umowy wynosi 85 000 dcm3. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany zakupić całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia przez cały 2021 rok partiami nie mniejszymi niż 4000 litrów jednorazowo w terminie 3 dni roboczych od momentu wystosowania zapotrzebowania e-mailem, lub telefonicznie. Nabywany olej opałowy będzie w 100 % przeznaczony do celów opałowych. Dostawy oleju opałowego będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 14:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawy odbywać się będą autocysterną wyposażoną w zalegalizowany i zaplombowany licznik, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, a odczyt odbywać się będzie w obecności Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia dostawy (dokument Wz), wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez upoważnione osoby Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju opałowego, wystawione przez producenta. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach