Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2023 roku w ilości 61m3

GMINA STRAWCZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413038002 , fax. +48413038157
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRAWCZYN
  ul. Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413038002, fax. +48413038157
  REGON: 291010790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2023 roku w ilości 61m3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 61 000 litrów, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy w ilościach i do miejsc wskazanych poniżej:1). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 20 m³, 2). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8m³,3). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 m³,4). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 w ilości 25m³.PARAMETRY DOSTARCZANEGO OLEJU OPAŁOWEGO MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYMOGAMI DO OGRZEWANIA BUDYNKU - DOSTARCZANY OLEJ OPAŁOWY MUSI POSIADAĆ PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ:1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,62. Temperatura płynięcia, max. °C -203. Temperatura zapłonu, min. °C 564. Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 8605. Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,006. Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 657. Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 858. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości9. destylacyjnej, max. % (m/m) 0,310. Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,0111. Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,1012. Zawartość wody, max. mg/kg 20013. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 2414. Kolor – czerwony
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada te uprawnienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp). W tym przypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:- Zamawiający nie stawia warunku4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach