Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do szkół i innych budynków Gminy Biała Podlaska w okresie październik 2019 – kwiecień 2020 roku.”

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 434 950 , fax. 833 431 425
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  ul. Prosta 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 434 950, fax. 833 431 425
  REGON: 53236900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.gmina-bialapodlaska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do szkół i innych budynków Gminy Biała Podlaska w okresie październik 2019 – kwiecień 2020 roku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego : Część 1 – Dostawa do Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 10 000 l, Część 2 – Dostawa do Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym – 13 000 l., Część 3 – Dostawa do Szkoły Podstawowej w Sitniku – 25 000 l., Część 4 – Dostawa do Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych – 26 000 l , Część 5 - Dostawa do Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym- 50 000 l, Część 6 – Dostawa do świelicy wiejskiej w Woskrzenicach Małych – 1800 l, Część 7 – Dostawa do świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym 3 000 l Część 8 – Dostawa do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach 8 500 l w okresie od października 2019r. do 30 kwietnia 2020r . Podane powyżej ilości są szacowaniem do ustalenia wartości zamówienia, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywiście dostarczoną ilość oleju opałowego, przy czym nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości szacowanej. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy własnym transportem i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamówienia kolejnych dostaw przez osoby wskazane przez Zamawiającego (osoby uprawnione do składania zamówień zostaną podane w dniu podpisywania umów). Wykonawca powinien przedstawić świadectwo jakości dostarczanego oleju. Olej opałowy powinien spełniać wymogi określone normą PN-C-96024:2011. Umowy podpisują dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych w przypadku szkół i przedszkola oraz Wójt Gminy Biała Podlaska w przypadku świetlic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wymagane jest, aby Wykonawca był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem „Aktywny”. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wypisu z jednego z w/w rejestrów samodzielnie pobranych przez Zamawiającego – wymagane jest, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie BIP zamawiającego informacji z otwarcia ofert winien przedłożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca obowiązku tego nie dochowa, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złozenia takiego oswiadczenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach