Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

Publiczna Szkoła Postawowa im.ppor.Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Szkolna 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Postawowa im.ppor.Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim
  Szkolna 4
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  REGON: 001183190
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego do zbiorników na terenie zamawiającego 70 m3 oleju opałowego Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w § 1 projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ.2. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się odwołania do konkretnych nazw, norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach