Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni olejowej w Mniowie, ul. Centralna 8, obsługiwanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

Gminny Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-080 Mniów, ul. Centralna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3737004 w. 52 , fax. 413 737 024
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych
  ul. Centralna 9
  28-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3737004 w. 52, fax. 413 737 024
  REGON: 29057431900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gzukmniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni olejowej w Mniowie, ul. Centralna 8, obsługiwanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS lub równoważny w ilości 145 m3 o temperaturze zapłonu powyżej 56o C, zawartości siarki nie więcej niż 0,10 % m/m, zawartości ciał stałych obcych nie większa niż 24 mg/kg, wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg, zaopatrzony w świadectwo jakości dostarczonego produktu przez jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań. - dostawa oleju napędowego grzewczego w temperaturze referencyjnej 15o. - jednorazowa dostawa oleju w ilości 10 m3 przy zastosowaniu pompy przy autocysternie - oferowana cena netto za 1m3 dostawy oleju napędowego grzewczego na dzień 21 września 2020r. - zbiorniki na olej o pojemności 15 m3 , dostawa autocysternami o wymiarach 9,2m/2,8m/ 3,4m (długość/szerokość/wysokość). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23, ust.5, ust. 7, Pzp. - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, zgodnie i na podstawie art. 89 ustawy PZP. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. A. W celu potwierdzenia, że dostawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dostawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: Dokumenty wymagane: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 4) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem", 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13 ,14 i 21ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: • wykaz pojazdów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca • informację o wielkości sprzedanego - dostarczonego oleju napędowego grzewczego w okresie ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach