Przetargi.pl
dostawa oleju napędowego bez biokomponentów na potrzeby pojazdów MZGK sp. z o.o. w Karpaczu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7619502; 431 , fax. 75 7619217
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Obrońców Pokoju 2a
  58-540 Karpacz, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7619502; 431, fax. 75 7619217
  REGON: 02226912700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzgk-karpacz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju napędowego bez biokomponentów na potrzeby pojazdów MZGK sp. z o.o. w Karpaczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa oleju napędowego bez biokomponentów do Siedziby Zamawiającego na potrzeby MZGK sp. z o.o.” z siedzibą w Karpaczu; Zapotrzebowanie na olej napędowy wynosi 100.000 litrów. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o 10 % zakupu podanej wyżej ilości paliwa; Dostawy oleju napędowego będą realizowane na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2a; Jednorazowa dostawa oleju napędowego (ok. 5 000 l) będzie realizowana w ciągu max 48 godz. od złożenia zamówienia przez zamawiającego. Paliwo kupowane przez Zamawiającego musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) oraz jest zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Norm jakościowych PN-EN lub równoważnymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach