Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach”. 1. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) projekt budowlany, b) przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3. Wykonawca zapewni nadzór konserwatorski zgodnie z decyzją nr 2027/2018 z dni 12.10.2018r. wydaną przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z projektami organizacji ruchu, zatwierdzonymi przez Starostę Jeleniogórskiego zatwierdzenie nr 334/2018 i 335/2018 i zgłoszenia wprowadzenia organizacji ruchu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego. 7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich rozpoczęciu wszystkich właścicieli sieci zlokalizowanych na odcinku objętym przedmiotem zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na te zasady, 4) kosztorys ofertowy (jako dokument pomocniczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach