Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego”

PGZK-JASIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 JASŁO, PRZEMYSŁOWA
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 606754147
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGZK-JASIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  PRZEMYSŁOWA 6
  38-200 JASŁO, woj. podkarpackie
  tel. 606754147
  REGON: 380930865
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgzkjaslo.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) letniego, przejściowego i zimowego do silników wysokoprężnych określonym w Polskiej Normie PN-EN-590 odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 2. Zapotrzebowanie oleju napędowego od 01.09.2019 do 31.12.2019 r. wynosi około 220.000 l (miesięcznie ok. 55.000 l). Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe i będą zmienne w zależności od miesiąca od 45.000 do 55.000 l miesięcznie. Olej napędowy będzie wykorzystany tylko na potrzeby własne do zaopatrzenia własnej floty pojazdów. 3. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie magazynów Zamawiającego w ON, auto cysterną dostawcy lub innego podmiotu, jednorazowo od 5.000 l. do 30.000 l. 4. Podana w pkt. 2 ilość stanowi przewidywane zużycie paliw i nie wyczerpanie jej w okresie obowiązywania umowy nie będzie stanowiło podstawy do wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do dnia 20.08.2019 r. do godz. 12.00 w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto nr 91 8642 1171 2017 7107 9077 0001 z dopiskiem: „Dostawa oleju napędowego”. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego (tj. do godz. 12.00 dnia 20.08.2019 r.) 4. Wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego lub w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Brak wadium w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 7. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium zostaną dokonane zgodnie z art. 46 P.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia, tj.: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną