Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych wraz z legalizacją butli oraz transportem dla Szpitala Powietowego w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462651 w. 120
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  ul. M. C. Skłodowskiej
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462651 w. 120
  REGON: 56329800000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych wraz z legalizacją butli oraz transportem dla Szpitala Powietowego w Nowej Dębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z legalizacją butli oraz transportem dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty składane wraz z ofertą: a) Wypełniony Formularz ofertowy. b) Wypełniony Formularz cenowy. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. d) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile są wiadome (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach