Przetargi.pl
Remont wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3

Sąd Rejonowy w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 375 600 , fax. 134 321 319
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Krośnie
  ul. Sienkiewicza 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 375 600, fax. 134 321 319
  REGON: 32434600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sądy powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3, z wykonaniem pochylni dla wózków inwalidzkich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach