Przetargi.pl
,,Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego”.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2787111, 12 2787132 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2787111, 12 2787132, fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna -Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części: Część I zamówienia – „Dostawa koszul flanelowych ochronnych” Część II zamówienia – „Dostawa odzieży ochronnej podstawowej” Część III zamówienia –„Dostawa odzieży ochronnej ratowniczej” Część IV zamówienia „Dostawa bielizny męskiej ochronnej” Część V zamówienia „Dostawa skarpet przemysłowych” Część VI zamówienia – „Dostawa odzieży ochronnej ocieplanej” Część VII zamówienia – „Dostawa odzieży ochronnej specjalistycznej” Część VIII zamówienia – „Dostawa odzieży i środków ochrony indywidualnej” Część IX zamówienia – „Dostawa obuwia ochronnego – trzewiki i buty gumowe” Część X zamówienia – „Dostawa rękawic ochronnych” Część XI zamówienia – „Dostawa sprzętu ochrony osobistej – rękawice dielektryczne ” Część XII zamówienia – „Dostawa środków ochrony indywidualnej” Część XIII zamówienia – „Dostawa odzieży i obuwia roboczego”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I zamówienia – wadium nie ustanawia się Część II zamówienia – 2 500,00 zł Część III zamówienia – wadium nie ustanawia się Część IV zamówienia – wadium nie ustanawia się Część V zamówienia – wadium nie ustanawia się Część VI zamówienia – wadium nie ustanawia się Część VII zamówienia – wadium nie ustanawia się Część VIII zamówienia – wadium nie ustanawia się Część IX zamówienia – 4 000,00 zł Część X zamówienia – wadium nie ustanawia się Część XI zamówienia – wadium nie ustanawia się Część XII zamówienia – wadium nie ustanawia się Część XIII zamówienia – wadium nie ustanawia się 1. Wadium w wysokości określonej powyżej dla danej części zamówienia należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII pkt 2 specyfikacji. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2017/EL/117 – należy określić część zamówienia Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - dotyczy Wykonawców składających oferty na którąkolwiek z części zamówienia od I do XIII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach