Przetargi.pl
Usługi - organizacja jednodniowych wycieczek edukacyjnych

Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie ogłasza przetarg

 • Adres: 34723 Sieniawa, Sieniawa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 775 704
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie
  Sieniawa 92
  34723 Sieniawa, woj. małopolskie
  tel. 182 775 704
  REGON: 49045283400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieniawa.rabawyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi - organizacja jednodniowych wycieczek edukacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na organizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla szkół podstawowych Gminy Raba Wyżna w latach 2018 - 2019 realizujących projekty p.n. „Matematyka, przyroda, informatyka - znam, umiem i rozumiem” nr RPMP.10.01.03-12-0291/16 oraz p.n. „JA w świecie = przyroda + matematyka + informatyka” nr RPMP.10.01.03-12-0292/16. 2. Koszty organizacji wycieczek ponoszone w całości przez Wykonawcę obejmują: - koszty transportu uczniów i opiekunów, - koszty przewodnika, - organizację i zakup biletów wstępu; - organizację zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych należy zaplanować w możliwie najmniejszych grupach V (15 osobowych) Dokładny termin wyjazdu oraz tematykę zajęć w Ogrodzie Doświadczeń Lema w Krakowie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie należy każdorazowo wcześniej uzgodnić z poszczególnymi szkołami. 3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części: CZĘŚĆ I. Projekt 292 – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej Projekt przewiduje dwa rodzaje wycieczek: 1. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Ogród Lema w Krakowie, 2. Kopalni soli w Bochni. PODZIAŁ WYCIECZEK: 2018 r. – 8 wycieczek 2019 r. – 4 wycieczki CZĘŚĆ II. PROJEKT 292 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie Projekt przewiduje dwa rodzaje wycieczek: 1. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Ogród Lema w Krakowie, 2. Kopalni soli w Bochni. PODZIAŁ WYCIECZEK: 2018 r. – 5 wycieczki 2019 r. - 3 wycieczki op Tematycznie przewidziano 2 rodzaje wycieczek: 1. Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie, 2. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. PODZIAŁ WYCIECZEK 2018 r. – 10 wycieczek 2019 r. – 6 wycieczek CZĘŚĆ IV. PROJEKT 291 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie Tematycznie przewidziano 2 rodzaje wycieczek: 1. Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie 2. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie PODZIAŁ WYCIECZEK: 2018 r. – 7 wycieczek 2019 r. – 3 wycieczki CZĘŚĆV. PROJEKT 291 – Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie Tematycznie przewidziano 2 rodzaje wycieczek: 1. Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie 2. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie PODZIAŁ WYCIECZEK 2018 r. – 4 wycieczki 2019 r. – 2 wycieczki CZĘŚĆ VI. PROJEKT 291 – Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance Tematycznie przewidziano 2 rodzaje wycieczek: 1. Ogród doświadczeń w Krakowie 2. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie PODZIAŁ WYCIECZEK: 2018 r – 3 wycieczki 2019 r – 1 wycieczka 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach