Przetargi.pl
Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Campi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 152 400 , fax. 146 124 718
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.
  Campi 15
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 146 152 400, fax. 146 124 718
  REGON: 86784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Spółki , Bochnia ul. Campi 15 na własny koszt, w workach pakowanych po 25 kg. Na przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić minimum 6 miesięcznej gwarancji. Dostarczone spoiwo winno spełniać wymagania: a) wydajność (objętość wypełniona przy użyciu 1 tony suchego produktu): min. 4 m3/t; b) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 10 MPa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostawy piany w zależności od warunków górniczo – geologicznych panujących w trakcie wypełniania pustki w wyrobiskach dołowych kopalni. Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatne wypożyczenie w okresie obowiązywania umowy pompy typu „mono”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24911200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego wniesienie, np. potwierdzenie przelewu bankowego. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu (przelew), wpłaconym na konto Banku PKO S.A. Oddział Bochnia: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162. Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn zm.). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż przelew należy złożyć w formie oryginału w Kasie Spółki, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwość i wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach